Dijkhof

Leveringsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie. De PDF met alle voorwaarden is hier te downloaden.

Voor onze losse onderdelen, zoals treden en leuningen, gelden daarnaast nog andere leveringsvoorwaarden: 


Betalingsconditie:

Binnen 30 dagen na factuurdatum, netto, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

Gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en rente wegens het niet op tijd betalen, kunnen op de afnemer worden verhaald.


Eigendomsvoorbehoud:

Trappen en Treden Dijkhof B.V. blijft eigenaar van alle geleverde zaken alsmede ontwerpen, modellen, schetsen, tekeningen, elektronische bestanden, etc. totdat de koper alle overeengekomen (tegen)prestaties is nagekomen.

Tevens is de koper niet bevoegd tot het verpanden noch tot het op enig andere wijze bezwaren. Geleverde zaken dienen door de koper te worden verzekerd tegen brand, diefstal, of anderzijds ontstane schade.

Aan de gebruiker dient de polis op verzoek getoond te worden. Geleverde zaken mogen nimmer door de koper als betaalmiddel worden gebruikt totdat de eigendomsoverdracht voltooid is.

De gebruiker is te allen tijde gerechtigd tot het betreden van plaatsen waar de onderhevige zaken zich bevinden.


Geldigheidsduur offertes:

Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.